Odvolání Valné hromady TJ Holásky z.s. svolané na den 29.4.2019 a svolání VH v náhradním termínu, jež bude sdělen ve lhůtě 30 dnů

Z důvodu nastalých vážných skutečností a změn:

1) S ohledem na události posledních dnů zejména vydanou pomlouvačnou, ve všech bodech nepravdivou, křivě obviňující a štvavou tzv ,,.Výzvu pana Svačiny k rezignaci stávajícího předsedy a výboru VV a KK TJ Holásky” ničím nepodloženou a s tím spojenou útočnou kampaní proti předsedovi TJ a VV a KK ,jež měla za následek útoky na předsedu TJ


2) Nedokončení účetní uzávěrky a hospodaření TJ Holásky z.s zarok 2018 z důvodů změn v účetnictví po auditech a rekonstrukci účetnictví včetně oprav daňových přiznáni za roky 2015-2017 bude daňové přiznámi podáno až v termínu do 30.6.2019 a dokončení výsledovky hospodaření za rok 2018 ke schválení VH


3) Z důvodu zjištění účelové manipulace výkazů placení členských příspěvků v minulých obdobích a dokončení revize řádné evidence platných členů TJ Holásky z.s. a pro právoplatné uplatňování
hlasů VH


4) Nutné změny Stanov TJ Holásky z.s.s ohledem na poslední událostí ve spolku

Z těchto důvodů odvolávám svolanou Valnou hromadu TJ Holásky z.s na den 29.4.2019 s tím, že ve lhůtě 30 dnů bude oznámen nový termín Valné hromady včetně programu VH .

Toto oznámení bude vyvěšeno způsobem uvedeným ve Stanovách TJ Holásky z,s. a na webových stránkách spolku a pokud možno elektronickou komunikací všem známým a dostupným emailovým adresám členů TJ Holasky z.s.

Josef Pospíšil předseda TJ Holásky, z.s.

Duben 28, 2019