PROGRAM Valné hromady Tělovýchovné jednoty Holásky z.s

která se koná dne:

Pondělí 29.dubna 2019 v 18:00 hodin.

V sídle Tělovýchovné jednoty Holásky z.s. (předsálí a sál), Rolencova 93, Brno – Tuřany, PSČ 620 00. Po celou dobu konání VH je zakázána konzumace jakýchkoliv alkoholických nápojů.

Program Valné hromady

 • Zahájení valné hromady TJ Holásky z.s.
 • Volba komisí VH – mandátní, návrhové a volební
 • Schválení programu a jednacího řádu VH
 • Výroční zpráva W TJ Holásky o činnosti a hospodaření TJ Holásky za uplynulé období 2018
 • Prodej části nevyužitého pozemku
 • Zrušení omezení max.výše 40.000,- Kč pro proplácení faktur velkých oprav
 • Zpráva revizní komise TJ Holásky
 • Zpráva zástupců o činnosti oddílů
 • Návrh doplňků a změn stanov TJ Holásky
 • Představení kandidátů na doplnění VV a KK a jejich představa o činnosti ve prospěch TJ
 • Schválení kooptace členů Výkonného výboru
 • Doplňující volby do Kontrolní komise a VV
 • Diskuse
 • Usnesení VH
 • Závěr VH

Výše uvedený program VH v plném rozsahu nahrazuje program zveřejněný dne 16.března 2019.

V případě , že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášení schopná v počtu přítomných delegátů. Dle Stanov TJ Holásky z.s.

V Brně 8.dubna 2019 Josef Pospíšil předseda TJ Holásky