PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDY TJ HOLÁSKY z.s.

Pro všechny členy TJ Holásky z.s.

Informace a vyjádření předsedy TJ Holásky z.s. k neplatné VH 29.4.2019

Obracím se touto formou na celou členskou základnu TJ Holásky z.s. vyjádřením k uskutečněné tzv. Valné hromadě dne 29.4.2019 někdy po 18 hod., která se uskutečnila v rozporu se Stanovami TJ Holásky z.s. a je dle stávajících zákonů a Stanov TJ Holásky z.s. neplatná a to z mnoha důvodů :

  • S ohledem na tu skutečnost, že spolek TJ Holásky z.s. řádně odvolal VH svolanou na 29.4.2019 a tudíž nemohli se jí zúčastnit všichni řádní a oprávnění členové TJ, je vlastně schůzka členů a nečlenů TJ prezentovaná jako VH svolaná nejmenovatelnými osobami v rozporu s ustanovením STANOV a za účasti nečlenů TJ a vyškrtnutých a vyloučených členů TJ ke dni 28.4.2019, je tzv VH TJ Holásky z.s dne 29.4.2019 neplatná už i s ohledem na skutečný stav členské základny ke dni 28.4.2019. Takže z hlediska Stanov TJ Holásky z.s. a zákona toto setkání několika členů a nečlenů TJ nelze považovat za zasedání valné hromady ,tj.nejvyššího orgánu spolku a to ani ve smyslu § 247 a násl.občasnkého zákoníku ani ve smyslu čl.III odst.2 stanov spolku a jsou pro stávající vedení právně neúčinné . Toto setkání nebylo řádně svoláno ani dle čl.III,odst. 2 stanov ani dle ustan. §248 a § 249 občanského zákoníku
  • Původně předsedou TJ svolaná řádná VH pozvánkou více jak 21 dní předem s daným programem předsedou a VV TJ Holásky z.s. na 29.4.2019 s počátkem 18:00 hod. byla následně v souladu s ustan. Čl.III odst.2.1 a 2.2 řádně dne 27.4.2019 předsedou TJ odvolána dle níže uvedených důvodů.
  • Na základě útoku velmi hrubého osočujícícho, křivě obviňujícího a dehonestačního a naprosto prokazatelně nepravdivého dopisu tzv.veřejné výzvy k odstoupení od pana Svačiny ze dne 24.4.2019 a to na předsedu a VV a KK TJ Holásky z.s. současně s útoky na jeho osobu vyhrožování a poškozování jeho majetku (vše řešeno orgány činnými v trestním řízení) a také s ohledem na nedokončenou účetní a daňovou uzávěrku a zjištěné podvody při inventarizaci členské základny a úhrady členských příspěvků využil se souhlasem VV a KK předseda přísl. ustanovení Stanov TJ čl. 2.4., že zasedání VH může být odvoláno či odloženo způsobem , jakým bylo svoláno ( a to kdykoliv) a tak dne 27.4.2019 řádnou VH svolanou na 29.4.2019 odložil s tím, že nový termín bude stanoven ve lhůtě 30 dnů. Odvolání řádné VH bylo vyvěšeno jak na nástěnce po celé orlovně(v souladu se Stanovami), tak na webových stránkách TJ web.tjholasky.cz 2 dny před termínem konání VH , tak byla všem členům TJ formou oznámení zaslána poštou na e-mailové adresy, tak i SMS na mobilní telefony již dne 27.4.2019.
  • Skupina bývalých členů TJ a některých členů zejména bývalého vedení TJ Holásky , kteří neustále vyvolávají konflikt s vedením TJ za účelem odvolání stávajících orgánů TJ, na likvidaci a odstranění všech zjištění ohledně tunelování a rozkrádání majetku spolku bývalým vedením TJ a zabránění vyšetřování zcela prokazatelného rozkrádání spolku, protože sami mají spoluodpovědnost za zjištěný a uvedený stav, má účelově zájem odstavit stávající vedení spolku. Za tímto účelem neváhají použít jakékoliv nástroje a lži včetně obrovské dezinformační kampaně a jak bylo zjištěno neoprávněně svolali v rozporu s ustanovením Stanov TJ Holásky čl. III odst.2 na odložený termín neplatnou VH v jejich režii, kde odvolali neplatně a v rozporu se Stanovami zejména ve smyslu ustanovení čl. III odts. 2.2 , 2.10 , 2.6 čl.IV A , C a B celé vedení VV a KK a předsedy TJ Holásky. Veškerá rozhodnutí provedená na uvedeném setkání není proto možné považovat za rozhodnutí valné hromady spolku Tělovýchovná jednota Holásky z.s., takovéto rozhodnutí valné hromady TJ Holásky z.s. je nicotné a nemůže mít žádné účinky do statutu spolku . Není proto platná ani volba nového předsedy a údajných členů orgánů spolku TJ Holásky z.s
  • V tomto smyslu byl zaslán přípis i na Krajský soud a spolkový resjtřík, kde se budeme účinně bránit a napadat jakékoliv podání návrhu na změny, dle usnesení této neplatné VH TJ. Současně všechny uvedené události ve všech souvislostech jsou podány formou trestního oznámení a budou řešeny na Policii ČR

Josef Pospíšil, předseda – TJ Holásky z.s.

TJ Holásky z.s. Rolencova 690/93 620 00 Brno – Tuřany

Květen 14, 2019

  • To chcete říct , že to nebyla Valná hromada ?? 🤔 Že to všechno bylo všechno k ničemu?? 😠