Výsledky auditu o stavu a hospodaření spolku za období 2014 – 2017

Hlavní referát informačního mítinku 26.11.2018  pro členy TJ Holásky z.s. o stavu spolku a zjištěných závad hospodaření za roky 2014 až 2017  

Důkladným studiem, revizí a jednotlivými audity  a prověřením předložených interních dokumentů spolku TJ Holásky z.s. IČ: 44991819  se sídlem, Tuřany Brno, Rolencova 93, PSČ   620 00 bylo zjištěno : kontrolované dokumenty obsahují v mnoha případech tak závažné chyby zejména v náležitostech účetních dokladů viz výsledky  prvního auditu č. 20180326 ze dne 26.3.2018  za období 2017, jsou tam chyby  jak z hlediska zákona účetnictví, tak zákonu o daních, OZ a Stanov spolku.

největší chyby : 
– desítky nákladových dokladů jsou bez jasného názvu určení a identiifikace  důvodu výdaje , takže se může jednat o doklady za imaginární výdaje vyčíslení škody jedině po celkové  kontrole auditorem či FÚ a výpočtem znalcem ,
-nezúčtovaná záloha 22.000,-Kč fy Máca , škoda ,která tím vznikla v roce 2017 naštěstí byla napravena , neboť jednáním Pospíšil Vodák byla vrácena zpět letos v červnu .
např. faktura č. fy  2014008 fy Rau-stav s.r.o.  v roce 2014za stavební práce v částce 72.000,-Kč ale jaké a kde už chybí, odkaz na smlouvu která není v účetnictví a nebyla předána nestačí …
všechny faktury fy Vlach za roky 2012 až 2017 za výměnu či opravu oken ale jaké typy kde a identifikace zakázka  celkem v řádu přes 500.000,-Kč naprosto v rozporu  se OZ , zákonem o účetnictví a daňovými zákona
– např. fa. fy Kryštof za výměnu elektr. Rozvaděče ale jakého a kde a kdy chybí  částka přes 24.000,-Kč
-např. fa- fy Škaroupka za provedení zednické a obkladačské  práce chybí v jakém množství či rozsahu kdy a kde částka 10.200,-Kč
Např. fa fy    Škaroupka č. 13080  za provedení zednické a obkladačské práce ale jaké kde a kdy chybí  částka  11559,-Kč
Např. fa fy Martin  Kříž  č. 61014 provedení střechy za 192 802,-Kč bez rozpisu práce a materiálu a rozsahu
Např fa fy Hurt fa.č. 1.17 je fakturována práce montáž elektroinstalace ale kde v jakém rozsahu materiál a práce chybí částka 8041,-Kč

Dále bylo kontrolou a auditem zjištěno že :
– nebyly řádně hrazeny nájmy od spol.SHARK CLUB s.r.o.

Smlouvy o nájmu tenisového hřiště naprosto nevýhodné pro TJ a hlavně dodnes nebyly předloženy žádné investice do majetku TJ Holásky od roku 2016 škoda minimálně 50.000,-Kč a není započítán zlikvidovaný asfaltový povrch kde by škoda dosáhla částky přes půl miliónů korun českých.

Při realizaci zakázek výměny oken v objemu přes 500.000,-Kč na budově TJ Holásky na Orlovně došlo k naprosto hrubému porušení jak Zákony a pravidel účetnictví tak i občanského práva dle OZ a samozřejmě i daňového práva , realizace se řešila postupně 5 let po tyto roky  byly vystaveny  faktury bez přesného označení dodávky a dodací listy taktéž stejně bez identifikace dodávky  a v důsledku toho nastala  situace, že bylo fakturováno celkem 39 oken, ale na budově se nachází pouze 32 oken přičemž  jedno okno je původní takže stav a počet vyměněných oken je   31,  výsledná škoda s ohledem na naprostou absenci identifikace předaných oken se pohybuje od 65.000 tisíc do 100.000,-Kč. Současná krizová situace vyvolávaná skupinou členů TJ jež mají odpovědnost a podíl na těchto zásadních nedostatcích ať už bývalých členů VV nebo KK neumožnila již dvakráte setkání s majitelem fy Vlach na dořešení případné vrácení neoprávněně vyplacené  částky peněz. K tomuto případu je vypracován zvlášt audit.

Při kontrole dokladu a účetních případů bylo zjištěno, že bývalý předseda VV a hospodářka VV manželé Vladíkovi si při přebírání tržby ze sauny odebírali část peněz a do účetnictví zavedli sníženou tržbu ( snížení v řádu od 10.000 do 14.000,-Kč z každé tržby viz tabulka) a tím krátili tržby spolku údajně na pokrytí mezd uklízečky aby takto nemusely platit odvody za zaměstnance či srážkovou daň. Škoda z tohoto krácení tržeb a de facto krácení tržeb činí za 4 roky přes 110.635 Kč .    

Současně bylo zjištěno, že právě kvůli nejasné nájemní smlouvě užívali nájemníci i prostory a zařízení na které smlouva nebyla sjednána a vůbec za tento nesjednaný nájem neplatili po celou dobu nájmu ani korunu. Jedná se o místnost garáže , pokladny a část předsálí směrem nalevo k pokladně , dále bez souhlasu pronajímatele použití reklam několik asi 5 druhů reklam na budově Orlovny a také zařízení dětského hřiště , kdy NS bylo sjednáno pouze pozemek dětského hřiště ale vybavení které se zavázali nájemci v rámci své investice do objektu pořídit nakonec koupila až v průběhu nájemního vztahu sama TJ holásky na vlastní náklady . Škoda tímto jednáním bývalého vedení TJ činí  dle znaleckého posudku částku 272.880,-Kč .

Největším nedostatkem a  problémem bylo zjištění, že po celou dobu nájmu restaurace neplatila dodávku služeb tepla ÚT a teplé vody TUV a vše šlo k tíži TJ Holásky z.s. Škoda dle znaleckých posudků a výpočtu auditu je minimálně přes 344.000,-Kč a to pouze za 4 roky 2014 až 2017 další škoda je za nedoplatek roku 2018 ve výši přes 35.000,-Kč a   za nájem zatím nedoúčtovaný rozdíl mezi znal.posudkem a poníženým námi požadovaným nájemným  a nájmem  20.000-9.000 = 11.000 měsíčně za 4 roky tedy 48 měsíců +6/2018  á 11.000,-Kč  celkem 594.000,-Kč
elektřina načerno, garáž a bar apod kvalifikovaný  Odhad  měsíčně 2000,-Kč x54= 108.000,-Kč
Tyto škody tzv.  nezákonné  dotace podpory hospodě činí celkem za roky  2014 až 2018  1.353.637,-Kč

Slovy: Jedenmilióntřistapadesáttřitisícešestsettřicetsedmkorunčeských )  ostatní není  zatím  řešeno .

Další problém vznikne po kontrole FÚ který provede dopočet výnosů TJ Holásky na ceny obvyklé za 5 let pozadu což muže vést k doměrku minimálně  272.800 až 1.mil Kč s příslušným daňovým penále a zde může vzniknout škoda velkého rozsahu nemluvě o doměrku za zcizené peníze ze sauny a zaměstnávání lidí načerno bez odvodů daní , dále z toho  daňových penále opravách daňových přiznání a dokonce možnosti vracení některých dotací a také  o příslušných pokutách za takto vedené zkreslené  účetnictví a hospodaření . 

Jen pro dokreslení stavu hospodaření Restaurantu Orlovna z jejich daňových přiznání .

Dańové přiznání závěrky Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát  Restaurant Orlovna s.r.o za roky 2014, 2015, 2016 a 2017 .
za rok 2013  obrat tržby  1.332.000,-Kč ročně                  měsíčně   111.000,-Kč
za rok 2014 obrat tržby     935.000,-Kč ročně                   měsíčně    77.916,-Kč
za rok 2015 obrat tržby   1.906.000,-Kč ročně               měsíčně  158.833,-Kč  zavedena dań. evidence DPH
za rok 2016 obrat tržby   2.400.000,-Kč ročně                  měsíčně  200.000,-Kč  zaveden režim EET
za rok 2017 obrat tržby   2.523.000,-Kč ročně                  měsíčně   210.250,-Kč  režim EET
Pro porovnání a dokreslení  k tomu hospodaření spolku TJ Holásky z.s.  za roky 2016 a 2017 :

Tedy za rok 2017 k 14.11.2017  činily příjmy a výdaje TJ Holásky :

Příjmy                                  594.987 Kč ( bez dotací 404.195,-Kč )

Výdaje                               797.511,-Kč

Číní ztráta   2017           202.524,-Kč ( ztráta bez  dotací  činila -392.316,-Kč )

Za rok 2016 k 31.12.2016 činily příjmy a výdaje TJ Holásky

Příjmy celkem                 214.137,-Kč  

Výdaje celkem                511.373,-Kč

Činí ztráta 2016       297.234,-Kč (ztráta s dotací )

Z čeho tu ztrátu hradí spolek , když poskytuje  svůj majetek buď zdarma, nebo skoro zdarma k vydělávání třetím podnikatelským osobám či subjektům, když přitom žádá a  pobíráte dotace  …. !!!!! sponzorovat by měli oni Vás !!!! a za tuto pravdu tady agituje bývalé vedení spolku aby nové vedení bylo odvoláno, protože si dovolilo tyto nepravosti odhalovat .

Že to ještě bývalý statutární orgán předseda a místopředseda při vědomí, že končí jejich funkční  období   pro jistotu stihli  tyto nevýhodné až korupční smlouvy u spolku  SHARK sport z.s. a Restaurant Orlovna s.r.o.  na dlouho zakonzervovat dodatky a proč na více jak 10 let až do roku 2033, když věděli, že už z toho nebudou nic mít, tak kolik jim za toto káplo je otázka přímo na ně  ? Zde je nutno podotknout a zdůraznit povinnost spolku právnické osoby a jejich volené orgány , jež hospodaří s takovým majetkem , že při jeho ekonomickém pronájmu musí být cena nájmu taková aby pronajímaný majetek byl z utržených nájmů  schopen revitalizace tedy oprav a údržby a také po uplynutí doby životnosti rekonstrukce , což z těchto směšných hodnot nájmů od  SHARKu  a Restaurant Orlovna nelze zajistit, i toto je věc , například nás čeká oprava střechy a my na to nemáme  a proč , protože dotujeme  komerční subjekty.

To vše musí posoudit orgány činné v trestním řízení. Všechny smlouvy o nájmu z bytu a včetně jejich dodatek č. 1 a 2 nebyly schváleny ani Valnou hromadou ani VV .

Dle mého úsudku Smlouvy o nájmu jak se spol.SHARK CLUB s.r.o. tak i SHARK sport, z.s. tak i Restaurant Orlovna s.r.o.  neviděl ani právník spolku JUDr.Charvát a to   pro zjištěné závady a jak vyplývá z korespondence a vyjádření advokáta JUDr. Charvátem , přitom k této věci byla na poradenství vystavena AK JUDr.Charvátem a zaplacena faktura přes 10.200,-Kč, nechápu proč .

Současně bývalé vedení spolku nezajistilo řádnou evidenci majetku , neprovádělo žádnou inventarizaci majetku , nevedlo při správě velkého majetku (jen Orlovna ) má hodnotu přes 10 mil Kč řádně povinnou stavební a technickou dokumentaci , revize a proto mohlo dojít k trestuhodnému neúčtování všech služeb a energií včetně vody našim odběratelům  a užívání části majetku bez smlouvy a odběru energií i elektrické na úkor spolku ( v garáži a v baru v předsálí ledničky a chladničky mrazáky po celou dobu odebírali proud ze sítě spolku ) a to dokonce na neschváleném naistalovaném elektr. vedení garáže a letní zahrádky  a to prosím bez jakkéholkoliv pojištění budovy či provozu .

Doposud chybí statut revizní a kontrolní komise spolku ,podle kterého  se měla řídit do dnešních dnů Kontrolní  komise a ta se tím donedávna neřídila a doposud nebyl revidován dle Nových stanov a ani nové legislativy zejména OZ vůbec řádně a podrobně nároky a potřeby činnosti kontrolní komise zejména u spolku který má v majetku nemovitosti za více jak 10 mil Kč , hospodaří s více jak 1 mil Kč obratu  a současně její činnost je natolik rozmanitá, že je zde absence organizačního řádu či směrnice a také účetního předpisu či směrnice včetně schválené účetní osnovy  v souladu s požadavky  zákona o účetnictví , Zákona o obchodních korporacích ve vztahu k povinnostem statutárních orgánů při hospodaření s majetkem a  rozsáhlé činnosti většího rozsahu a  obratu.  Proto nevykazuje Revizní a Kontrolní komise  žádnou   čínnost od roku 2012 do počátku letošního roku , ani Výkonný výbor VV neprováděl řádně a úplně schvalovací a kontrolní činnosti a spokojil  se s ústním podáním předsedy Revizní a kontrolní komise, že je vše v pořádku .Letos dva členové kontrolní komise a VV shodou okolností bývalý členové ať už VV nebo KK tedy odpovědní za stávající stav zablokovali činnost KK svým odstoupením a nekonáním.  Každý  rok od roku 2010 není v žádné zprávě inventarizace majetku a zejména počtu členů spolku  a k tomu přiřazené   odvody a úhrady členských příspěvků (vyjma jedné jediné ale bez podpisů) , takže každá zpronevěra by byla obtížně  zjistitelná.  Totéž platí o hospodářské činnosti spolku, kde absence příslušných směrnic (předpisů či statutu jak nakládat s majetkem ) vedla k tomuto naprosto nehospodárnému využití a systému  užívání vlastního majetku a vlastní činnosti bez naprosto žádné kontroly činnosti  předsedy spolku  a VV ku prospěchu třetích osob či někomu do kapsy , takže si předseda TJ mohl dělat nekontrolovatelně  co chtěl . Se zjištěným výsledkem hospodaření , kdy za rok 2017  ztráta při  nákladech  921.000,-Kč a výnosech  841.000 činila v roce  2017 -80.000  Kč a to zejména díky dotacím , nelze být za dané situace žádný člen spolku spokojen .

Přitom současné vedení pod předsedou TJ  Josefem Pospíšilem, díky jeho rázné snaze vše zhospodárnit a dát do pořádku ať už snížením zbytečně na vstupech placených předražených cen energií a vody a dalších služeb , tak dalším bojem za ekonomické výnosy ze všech činností a zejména napravit i smluvní a k tomu spřažené nájmy , vše vedlo k dobrému hospodaření TJ Holásky které se projevuje již v předběžné Výsledovce z účetnictví za rok 2018  a to k datu 22.10.2018 :

Náklady spolku činili      342.247,69 Kč Výnosy                                 720.191,33 Kč

Předběžný zisk                377.943,64 Kč  

Takže výhrady proti stávajícímu vedení a jeho činnosti a jeho dosaženým  výsledkům jsou opravdu v porovnání s předchozími výsledky velmi  tristní a neuvěřitelně pokrytecké .

Ale zhodnocení přijde na březnové VH spolku,  kde všichni členové musí vyjádřit svoji skutečnou vůli buď chtěji anarchii s možností krachu spolku a nebo pořádek a ekonomické hospodaření  dle letošních předběžných  výsledků .

Absence kontrolního systému  způsobila, že není prováděna několik let inventarizace majetku, členských příspěvků  a počtu členské základny i ve vztahu k výběru členských příspěvků a zejména absolutní nedostatek kontroly oprávněných a neoprávněných nákladů , neschvalování nákladů v souladu  se Stanovami a předpisy a de facto následkem tohoto stavu je zjištění, které současný Výkonný výbor spolu s Kontrolní komisí zejména  p.Josefem Pospíšilem a Radimem Klímou ve spolupráci s P.Vodákem zjistili obrovské škody na majetku a hospodaření spolku , zejména nejen ultra nízký nájem restaurace  Restaurantu Orlovna s.r.o. pouhých 9,000,-kč měsíčně za celé období od 2013 až do 2017 poté v roce 2018 díky J. Popsíšilovi 6 měsíce jenom malé zvýšení na 10.000,-Kč a k tomu bylo zjištěno, že po celou dobu neplatili nájem za všechny užívané prostory jež nebyly součástí nájemní smlouvy  a reklamu, dále  odběr tepla ÚT a teplé vody TUV zde je minimální škoda 655.198,-Kč (doloženo výpočty dle skutečností a znaleckými posudky) Nemluvě o pronájmu tenisového hřiště kdy původní SHARK Club s.r.o. nehradil nic i když se zavázel k investicím kromě opravy plotu nebylo doloženo nic, protože nyní při ukončení si vše odnesou a nehradili od 5.2016 do konce 2017 ani ten nízký nájem 2500,-kč měsíčně tedy měly uhradit i přitom směšném nájmu za období 5.2016 až 12.2017 tedy 20 měsíců á 2500 celkem 50.000,-kč dle znalce je cena obvyklá daleko vyšší než 17,20 Kč za  m2 ten je řádově minimálně 200,-Kč á 1 m2 ale to se pohybujeme při ploše 1700 m2 v částkách 340.000,-Kč á rok tedy měsíc 1/12 je 28.333,-Kč ale kdyby alespoň nájem dosahoval 6.000,-kč a víc už by to bylo přijatelné, ale je velmi pravděpodobné, že spolek byl účelově ve značné míře poškozen a došlo ke škodě většího rozsahu s ohledem na výše zjištěné může celková  škoda dosahovat za 3 roky až 4 roky  více jak 1 mil Kč je možné i dokonce až 2 mil Kč dle  kvalifikovaného znaleckého odhadu .


Dle míry rozsahu porušení povinnosti při správě cizího majetku a péče řádného hospodáře nese za danou situaci odpovědnost jak předchozí předseda a místopředseda (či tajemník)  výboru, tak i výkonný výbor a zejména Komise (revizní) kontrolní.  Nový výkonný výbor a KK až na ty odstoupivší (bývalých členů VV a KK ) se snaží syfisovskou prací věci dát do pořádku  a ty škody napravit, ale je starými členy ať už bývalými VV a KK neustále a doslova napadán, sabotován (ať už odstoupením členů VV  nebo KK) , a vyhrožováno odvoláním  až tak, že někteří lidé – členové spojeni obchodně a zájmově s těmi, kteří si užívají tohoto luxusního standartu dotování  nízkými  nájmy a cenami, nebo dokonce odběry tepla a teplé vody elektr. energie zdarma vše ve prospěch komerčních subjektů  a k tíži neziskového nevýdělečného spolku TJ Holásky z.s. . se staly jejich advokáty. K tomu  ještě spolek  čerpá veřejnou podporu formou dotací, aby při všech ztrátách z hospodaření za uvedená léta 2013 až 2014 dotoval ze svého majetku bohaté komerční subjekty za souhlasu a potlesku starého vedení a kamarádů a  mají tu odvahu a drzost toto veřejně proklamovat, že je to tak správně a že to tak chtějí. Že na toto při správě cizího majetku (spolku) nemají právo a toto jednání  vše je v rozporu se zákonem a  morálkou to nikoho z nich netrápí, že za to budou jednou nést hmotně právní a trestní odpovědnost nikoho jak vidno nevzrušuje . Tento rozsah škod a nezákonného jednání na sebe nový výbor VV a KK určitě odpovědností za stávající situace nepřevezme a s ohledem na nátlak bude řešit oficiálně.


Proto stávající  VV odsouhlasil podání trestního oznámení  zejména na bývalé vedení TJ Holásky z.s. tedy předsedy místopředsedy , členy VV  současně i na KK , jež měli dle zákona konat a nekonali .   Toto trestní oznámení bude podáno s ohledem na velké soubory dat a dokumentů na přelomu roku jakmile budou všechny dokumenty připraveny a zkompletovány . 


Pro dokreslení Vaší informace a legislativní znalosti uvádím zákonem stanovené povinnosti péče řádného hospodáře:


Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR z 22. 3. 2006, sp. zn. 8 Tdo 222/2006, které se zabývá vztahem porušení povinností vykonávat působnost člena představenstva akciové společnosti s péčí řádného hospodáře a možností naplnit skutkovou podstatu trestného činu zpronevěry dle § 248 trestního zákona, tuto péči definuje jako chování odpovědné a svědomité stejným způsobem, jako by povinný pečoval o svůj majetek, tj. aby tento majetek nebyl vědomě zmenšován nebo jinak ohrožován. Komentář k obchodnímu zákoníku3) uvádí: Pod pojmem péče řádného hospodáře si lze, podle našeho názoru, představovat takovou péči, s jakou by hospodář, který je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi, a chová se odpovědně a svědomitě, pečoval o svůj vlastní majetek.” Z hlediska obsahu dalšího rozboru je důležitá hned další věta, na citát navazující, ve které se uvádí:   “Přitom nelze vyžadovat, aby člen představenstva byl odborníkem ve všech oblastech, které je třeba při obchodním vedení společnosti a jednání jejím jménem uplatňovat. Určitou odbornou kvalifikaci opravňující jej k přijetí funkce člena představenstva, která však se nemusí bezprostředně týkat předmětu podnikání společnosti, však nepochybně mít musí.” Dále pak autoři na stejném místě dodávají, že součástí péče řádného hospodáře je i schopnost rozpoznat, jaké činnosti již člen představenstva není schopen vykonat a pro takovou činnost si zajistit kvalifikované osoby.


Podle nového občanského zákoníku (NOZ) se péčí řádného hospodáře bude rozumět povinnost vykonávat funkci “s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí“. S výjimkou požadavku loajality tyto předpoklady upřesňuje nový zákon o obchodních korporacích, dle kterého jedná s potřebnými znalostmi a pečlivostí ten, kdo mohl v dobré víře předpokládat, že jednal informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti.

Péči řádného hospodáře se na obecné rovině v novém občanském zákoníku věnuje § 159:

(2) Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

(3) Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.

Nejvyšší soud k péči řádného hospodáře uvádí ve svém usnesení ze dne 27. 3. 2008, (sp. Zn. 5 Tdo 1412/2007) následující:

„Pojem péče řádného hospodáře lze přitom chápat tak, že řádný hospodář činí právní úkony týkající se obchodní společnosti /právnické osoby odpovědně a svědomitě a stejným způsobem rovněž pečuje o její majetek, jako kdyby šlo o jeho vlastní majetek. Taková péče tedy nepochybně zahrnuje péči o majetek  společnosti (tedy i spolku)  nejen v tom smyslu, aby nevznikla škoda na majetku jeho úbytkem či znehodnocením, ale také, aby byl majetek společnosti zhodnocován a rozmnožován v maximální možné míře, jaká je momentálně dosažitelná.“[13]

Co se týče potřebných znalostí, je potřeba zde rozlišit mezi odbornou péčí a péčí řádného hospodáře. Jednání s péčí řádného hospodáře neznamená, že pověřená osoba musí být schopna také odborné péče, ale musí být schopná vyhodnotit, kdy je odborná péče potřeba, tedy kdy je potřeba pro výkon činností zajistit kvalifikovanou osobu.Tedy je na statutární osobě tedy i předsedovi TJ  zda-li si zajistí na odborné věci kvalifikované osoby .

Petr Vodák poradce

V Brně dne 26.11.2018

Únor 18, 2019